Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel. Tot 2023 zal deze subsidie beschikbaar zijn.

Voor wie?

U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën. (per categorie gelden verschillende voorwaarden):

  • VMBO: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
  • MBO: een beroepsbegeleidende leerweg
  • HBO: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
  • Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
  • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

U komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen uw bedrijf of de organisatie is begeleid. U als werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie. De aanvrager moet geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf.

Aanvragen
Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.